فردوسی نامه

به مناسبت بیست و پنجم اردی بهشت روز بزرگداشت فردوسی